Hydroizolacja MMA system Matacryl

 

Rys. 1


Rys. 2


Rys. 3

Hydroizolacja obiektów inżynierskich

Wszystkie obiekty inżynierskie, a zwłaszcza mosty drogowe i kolejowe to bardzo kosztowne i skomplikowane budowle, mające pełnić swoją rolę przez bardzo długi czas, bez wystąpienia jakiejkolwiek awarii.

Ich konstrukcja narażona jest m.in. nadestrukcyjne działanie wody – najczęściej zanieczyszczonej chemicznie oraz na agresywny wpływ soli odmrażających.

Czynniki te, wnikając w strukturę obiektu powodują korozję zbrojenia, degradację chemiczną betonu, odspojenie nawierzchni, a także zniszczenia mrozowe konstrukcji żelbetowej w strefach przecieków.

Zadaniem hydroizolacji mostowej jest przeciwdziałanie wnikaniu wody oraz chemikaliów w głąb konstrukcji i dzięki temu zabezpieczenie jej przed ww. zagrożeniami.

Zapewnienie bezawaryjnego użytkowania obiektów mostowych przez kilkadziesiąt lat, wymaga zastosowania materiałów najwyższej jakości.

Wysoka trwałość wszystkich elementów tych budowli jest rzeczą nadrzędną – ograniczenie eksploatacji takiego obiektu w celu przeprowadzenia jakiejkolwiek naprawy jest bardzo kosztowne i stanowi ogromne utrudnienie dla użytkowników.

Konieczność wymiany lub naprawy hydroizolacji nie tylko generuje ogromne koszty, lecz dość często nie może być przeprowadzone bez wyłączenia budowli z użytkowania.Zalety systemu MATACRYL w porównaniu z tradycyjnymi izolacjami z pap mostowych:

• brak połączeń pomiędzy pasmami nanoszonej izolacji

• MATACRYL® to izolacja bezszwowa

• możliwość układania w ujemnej temperaturze

• wyższy parametr wydłużenia względnego przy zerwaniu (zwłaszcza w niskiej temperaturze)

• brak wymogu dodatkowych warstw ochronnych z betonu przy izolacji koryt balastowych

• łatwość izolowania krzywizn i prostopadłych płaszczyzn

• możliwość układania nawierzchni żywicznych bezpośrednio na hydroizolacji

• znacznie większa przyczepność do podłoży betonowych i metalowych

• doskonała przyczepność do nawierzchni asfaltowych

• skrócenie do kilkunastu minut czasu międzyoperacyjnego pomiędzy gruntowaniem a układaniem warstwy hydroizolacyjnej

• bardzo szybki proces całkowitego utwardzania żywicy (kilkadziesiąt minut)

• mniejsza łączna grubość hydroizolacji

• lepsza tolerancja na ruch technologiczny podczas układania nawierzchni

• lepsza kompatybilność z asfaltem lanym

• wyższe parametry przylegania do podłoża oraz nawierzchni asfaltowych po próbach koleinowania

• mniejsze wymagania co do równości podłoża (lokalne ubytki nie muszą być wypełniane)

• brak lepkości preparatu gruntującego po utwardzeniu.System MATACRYL na bazie żywicy MMA

MATACRYL to system najnowszej generacji, oparty na bazie szybkowiążącej żywicy metakrylowej (MMA), przeznaczony do wykonywania izolacji przeciwwodnych obiektów inżynierskich.

Proces całkowitego wiązania trwa około 60 minut i po tym czasie powłoka jest w pełni obciążalna mechanicznie i chemicznie.

Hydroizolacja nanoszona jest na podłoże w postaci płynnej, a po związaniu tworzy twardą i elastyczną, ciągłą oraz wysokoodporną chemicznie i mechanicznie membranę.

Można na nią bezpośrednio nakładać kolejne warstwy nawierzchni drogowych. Izolacja doskonale przylega do podłoży metalowych oraz betonowych.

Warstwa asfaltu ułożona na hydroizolacji łączy się z nią trwale. Membrana jest elastyczna nawet w bardzo niskiej temperaturze przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej odporności na przebicie (np. kruszywem balastowym).

MATACRYL® ma szereg aprobat technicznych, w tym aprobatę angielskiej instytucji British Board of Agrément.

Po długim procesie badawczym uzyskał również aprobatę IBDiM oraz dodatkowo został gruntownie zbadany na Politechnice Wrocławskiej.

System MATACRYL® umożliwia wykonanie warstwy hydroizolacyjnej ustroju nośnego (części jezdnej płyty oraz tzw. kap chodnikowych) mostów i wiaduktów drogowych, zarówno pod nawierzchnie asfaltowe jak i żywiczne obciążane ruchem pieszym lub kołowym.

Stosowany jest również do zabezpieczenia koryt balastowych obiektów kolejowych.

Jest także idealnym rozwiązaniem do wykonywania izolacjo-nawierzchni parkingów wielopoziomowych.