SUPERSTOP

 

Ekspansywne przeciwwodne uszczelnienie przerw roboczych

Zakres stosowania:

Jednym z bardzo ważnych problemów dla budownictwa betonowego jest prawidłowe rozwiązanie uszczelnienia styków powstających między kolejnymi etapami betonowania, tzw. przerw roboczych.

Styki te są przerwaniem ciągłości monolitycznych konstrukcji betonowych, a w przypadku pojawienia się wody w otoczeniu będą przyczyną intensywnych wycieków.


SUPERSTOP jest taśmą stosowaną do uszczelniania poziomych i pionowych przerw roboczych konstrukcji betonowych w warunkach występowania ciśnienia hydrostatycznego jak i przy braku naporu wody.SUPERSTOP jest wytwarzany ze sprasowanego bentonitu sodowego w formie taśmy o przekroju prostokątnym.

Bentonit jest naturalnym materiałem o specyficznych właściwościach. Podczas kontaktu z wodą ten wyjątkowy materiał wchłania jej cząsteczki zwiększając swoją objętość.

Uwodniony bentonit tworzy labirynt, który zapobiega dalszej migracji wody. Najbardziej zewnętrzne, drobne płytki bentonitu rozpraszają się ponadto i penetrują różnego rodzaju pęknięcia i pustki w betonie.

Wraz ze wzrostem ciśnienia wody wzrasta skuteczność działania taśmy SUPERSTOP. Proces pęcznienia jest procesem fizycznym i jako taki jest odwracalny - skuteczność uszczelniania nie zmienia się z upływem czasu.


Zalety:

• niski koszt

• wysoka skuteczność działania przy ciśnieniu słupa wody do 33m

• nie skomplikowany montaż taśmy z możliwością dowolnego kształtowania

• możliwość stosowania w każdej temperaturze

• łatwość budowy systemu wodoszczelnego

• pewne i długotrwałe uszczelnienie

• uszczelnienie styku roboczego na całej szerokości przekroju

• brak zgrzewów, układanie bez zakładek

• łatwość stawiania deskowań

• pewne uszczelnienie rys, pęknięć i pustek w betonie

• szybkie i łatwe stosowanie

• minimalny wpływ opadów deszczu podczas układania na efekt spęcznienia taśmy SUPERSTOP

• brak wpływu osiadania konstrukcji budowlanych na efekt uszczelnienia profilem SUPERSTOP

• możliwość uszczelniania przejść rurowych

• uniemożliwienie migracji wody wzdłuż styku roboczego.Przykładowe zastosowania:

• płyty i ściany fundamentowe

• betonowe konstrukcje podziemne

• mury oporowe

• zbiorniki p. poż., wody pitnej lub na oczyszczalniach ścieków

• koryta i kanały kanalizacyjne

• tunele komunikacyjne

• sztywne przejścia szczelne rur

• studnie betonowe

• złącza prefabrykatów betonowych.


Montaż:

Po zakończeniu betonowania jednego etapu taśmę SUPERSTOP umieszcza się na przygotowanym podłożu w miejscu przyszłego styku, a następnie betonuje się sąsiedni segment konstrukcji.

A. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie styków roboczych, gdzie będą instalowane taśmy SUPERSTOP, powinny być gładkie a wszelkie zanieczyszczenia usunięte.

B. MOCOWANIE

Usunąć papier zabezpieczający warstwę kleju. Końcówki taśmy SUPERSTOP ułożyć na styk. Taśma SUPERSTOP powinna być mocowana mechanicznie - kołkami w odstępach co 30 cm - lub z użyciem kleju na całej długości taśmy.

C. UMIEJSCOWIENIE

Taśma SUPERSTOP wymaga otoczenia jej ze wszystkich stron betonem. SUPERSTOP 1/2" - wymaga otoczenia warstwą betonu klasy B20 grubości minimum 25 mm, co stwarza możliwość umieszczenia jej po zewnętrznej stronie prętów zbrojenia ściany.

Taśma SUPERSTOP 3/4" powinna być umieszczana tylko wewnątrz zbrojenia z zachowaniem minimalnej otuliny betonowej grubości 50 mm.

Informacje dodatkowe

Profile SUPERSTOP są standardowo przeznaczone do uszczelnień konstrukcji betonowych i żelbetowych przeciw przeciekom wody gruntowej.

W celu zastosowania uszczelnień tego typu w obiektach narażonych na działanie wód silnie zasolonych lub poważnie zanieczyszczonych substancjami organicznymi np. ropopochodnymi, prosimy o kontakt z biurem technicznym Dystrybutora w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Po rozpoznaniu rodzaju oraz stopnia zanieczyszczeń zostanie określony właściwy sposób uszczelnienia danego obiektu.

Także dodatkowe informacje na temat szczegółowych warunków montażu oraz pomocy w tym zakresie są dostępne w razie potrzeby u Dystrybutora.

Profile SUPERSTOP mogą być stosowane tylko tam, gdzie minimalna grubość przykrycia betonem wynosi:

25 mm dla SUPERSTOP 1/2"

50 mm dla SUPERSTOP 3/4"

Wskazanym jest zabezpieczenie ułożonego profilu przed opadami deszczu poprzez przykrycie np. folią budowlaną. W przypadku zamoknięcia i spęcznienia profilu SUPERSTOP podczas układania lub po ułożeniu należy odczekać z betonowaniem do jego wyschnięcia.

Należy także zwrócić szczególną uwagę na trwałe przymocowanie profilu do podłoża w celu uniknięcia ewentualnego przesunięcia podczas betonowania.

Przygotowanie powierzchni: powierzchnia podłoża powinna być możliwie gładka. Jeśli powierzchnia jest nierówna, powinno się wygładzić na podłożu betonowym pas, na którym układana będzie taśma SUPERSTOP. Pas ten powinien mieć szerokość 50 mm.